រុស្សី៖ ការធ្វើតេស្ដវ៉ាក់សាំងCOVID-19លើមនុស្ស គឺទទួលបានប្រសិទ្ធភាព និងសុវតិ្ថភាពដ៏គួរឲទុកចិត្ដ!