រដ្ឋមន្រ្ដីវង សូត៖ គិតត្រឹមថ្ងៃនេះការបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្ រនិងជនងាយរងគ្រោះក្នុងអំទ្បុងពេលប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩សម្រាប់ជុំទី១សម្រេចបាន៩៣ភាគរយ។