សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ករណីព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន០៣នាក់ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ករណីព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន០៣នាក់ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០