ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសព្យាបាលជាសះស្បើយករណីកូវីដ19ចំនួន3នាក់ទៀត

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត