ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការងាររបស់សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត