ម្ចាស់មន្ទីរពេទ្យនៅបង់ក្លាដែស ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទចេញលទ្ធផល ​តេស្ដវីរុសក្លែងក្លាយឲ្យអ្នកជំងឺ