ក្រសួងកសិកម្ម និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បដិសេធសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយសុំនាំជ្រូក១លានក្បាលចូលកម្ពុជា