រដ្ឋមន្រ្ដីថោង ខុន៖២សប្ដាហ៍ដើមខែកក្កដានេះមានភ្ញៀវទេសចរដើរទស្សនាជាង៣១មុឺននាក់