ជនបរទេសជាង១៧,០០០ នាក់ស្មើ១០៤សញ្ជាតិត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាក្រោយចូលមកដោយខុសច្បាប់