ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិខេត្តក្រចេះ ចុះជួបពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ តាមរយៈវេទិកាសាធារណៈ ដើម្បីដោះស្រាយនូវតម្រូវការមួយចំនួន