ពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើន ទុកចិត្តលោក Fauci ជាងលោក ដូណាល់ ត្រាំ ទៅលើព័ត៌មានអំពី COVID-19