តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈលក់រាយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា៖ តម្លៃសាំងធម្មតា៣,០០០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ២,៧៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ