សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលេខ ០១២ ប្រធាន គ.ជ.ប៖​ ធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលេខ ០១២

ប្រធាន គ.ជ.ប៖​ ធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់