ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីណែនាំ អំពីការការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ១៩ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការឈប់សម្រាកចំនួន០៥ថ្ងៃ ដើម្បីសងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–