ពិធីផ្សព្វផ្សាយការងារបោះឆ្នោតជូនដល់មន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានខេត្តព្រះវិហារ