ក្រសួងកសិកម្មនិងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនរួមគ្នាលើកកម្ពស់វិស័យផលិតកម្មបន្លែកម្ពុជា ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើប