ចាប់ពីថ្ងៃនេះថៃអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវករខ្មែរបើករថយន្ដចូល 50 គ្រឿងដើម្បីដឹកទំនិញចេញ