ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត នៅខេត្តក្រចេះ