ក្រសួងផែនការបង្ហាញថា ទិន្នន័យគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជំហានទី២ ដែលត្រូវទទួលបានការផ្ដល់ថវិកាជំនួយពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានកើនឡើងជាង៥ម៉ឺនគ្រួសារបន្ថែមទៀត