ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ALL NIPPON AIRWAYS ផ្អាកការហោះហើរណារីតា-ភ្នំពេញ-ណារីតារហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត