បទយកការណ៍៖ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម បន្តការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធភាពឥណទាន ដល់កសិករខេត្តស្វាយរៀង