ក្នុងពេលតែ១ថ្ងៃឥណ្ឌា មានអ្នកឆ្លង COVID-19ថ្មី ជិត៣០,០០០នាក់