ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីម្នាក់ទៀត លើបងប្អូនខ្មែរដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌី