សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប ចុះពង្រឹងកោសិការនៃការបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្តាខេត្តជាលើកទី២

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប ចុះពង្រឹងកោសិការនៃការបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្តាខេត្តជាលើកទី២