រដ្ឋបាលខេត្តកំពតបានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី១៤ អាណាត្តទី៣