អភិបាលខេត្តកំពង់ធំបានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីជំនាញ់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកត្រូវប្រកាន់ខ្ចាប់វិន័យឲ្យបានសមរ្យ