អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋានថ្ងៃទី 14 ខែកក្កដានេះ មានយានយន្ត1367 គ្រឿងទៀតត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងផាកពិន័យ