អនុក្រឹត្យលេខ ១០១ អនក្រ.បក ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឱ្យមន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ឈប់សម្រាកការងារ នៅថ្ងៃទី១៧ ទី១៨ ទី១៩ ទី១០ និងទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

អនុក្រឹត្យលេខ ១០១ អនក្រ.បក ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឱ្យមន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ឈប់សម្រាកការងារ នៅថ្ងៃទី១៧ ទី១៨ ទី១៩ ទី១០ និងទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០