កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះទំទើបបំផុតនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមផលិតកម្មរបស់ខ្លួនទោះបីជាប្រឈមបញ្ហាកូវីដ-១៩ក៏ដោយ