អាជ្ញាធរសុខាភិបាលអាមេរិច៖ប្រសិនបើប្រជាជនទាំងអស់នាំគ្នាពាក់ម៉ាសពី4_8សប្តាហ៍នោះជំងឺcovid_19នឹងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងវិញ