សេចក្ដីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីពីស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈាមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីខែ មករា-មិថុនា ឆ្នាំ២០២០