អង្គការ UNDP ផ្តល់ Tablet ១,៧០០គ្រឿងបន្ថែមទៀតដល់ក្រសួងផែនការ សម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ