ចិន ថាសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រើលេសរក្សាស្ថេរភាព ដើម្បីបង្អួតសាច់ដុំ នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង