រដ្ឋាបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចុះជំរុញពិភាក្សាការងារតាមមូលដ្ឋានស្តីពីការអនុវត្តនិតិវីធីអត្តសញ្ញណកម្មគ្រួសារក្រីក្ររងផលប៉ះពាល់អំឡុងពេលកូវីដ ១៩