កិច្ចប្រជុំផ្សាព្វផ្សាយសារាចរណ៍ណែនាំស្ដីពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិការរាជធានីខេត្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១-២០២៣