(វីដេអូ) កម្មវិធី៖ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា សន្និសីទផ្សព្វផ្សាយពីវឌ្ឍនភាពរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩ – ២០២០ ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០