សាលាក្រុងបាត់ដំបងប្រកាសផាកពិន័យអ្នកចោលសំរាមតាមដងផ្លូវឬមាត់ស្ទឹង