ភាគីថៃយល់ព្រមឲអាជីវករខ្មែរចូលតាមលក្ខខណ្ឌទៅមើលទំនិញរបស់ខ្លួនឬដឹកមកផ្ទះវិញ