សហរដ្ឋអាមេរិក៖ «ពិភពលោកមិនឲ្យចិន គំរាមកំហែងសមុទ្រចិនខាងត្បូង ហើយតាំងខ្លួនជាអធិរាជសមុទ្រនោះឡើយ»