អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល៖ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំបារម្ភ ខណៈក្រសួងសុខាភិបាលបានត្រៀមកន្លែងសម្រាប់ធ្វើចត្តាឡីស័ក អ្នកដែលមកពីក្រៅប្រទេសគ្រប់គ្រាន់ហើយ