អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់វៀតណាមធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅប្រទេសស្កុតលែនវិញ