អ្នកឯកទេសបារាំងអះអាងថា វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ពេញលេញមិនទំនងផលិតបាននៅឆ្នាំ២០២១