(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច ចុះប្រគល់ផ្ទះដល់ជនពិការក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំ