សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់អំពីការចញ្ចឹមត្រី នឹងវារីវបកម្ម