សម្តេចតេជោ៖ ប្រាប់អំពីតម្រូវការសាច់ក្នុងប្រទេស និងការមិនអនុញ្ញាត្តិអោយនាំចូលពីប្រទេសជិតខាង និងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយមានការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបន្ថែមទៀតផង