សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ បញ្ចាក់ថាពីការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននៅឯក្រៅស្រុក អំពីការប្រកាស់របស់សម្តេច អំពីការផ្អាកការនាំចេញអង្ករ នឹងស្បៀងផ្សេងៗទៅឯក្រៅប្រទេស