លោក ត្រាំ ចាត់ទុកអត្ថបទព័ត៌មានរបស់ New York Times អំពីប្រទេសរុស្ស៊ី ផ្តល់អំណោយដល់ ក្រុមតាលីបង់ ថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយ