បទយកការណ៍ស្ដីពី«សម្បកណែមអ្នកភូមិដូនទាវនឹងអាចក្លាយទៅជាអត្ដសញ្ញាណប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី សន សាវិន