សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ ១៩ថ្មី ចំនួន០៩នាក់ នៅថ្ងៃទី១៣ កក្កដា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ ១៩ថ្មី ចំនួន០៩នាក់ នៅថ្ងៃទី១៣ កក្កដា ឆ្នាំ២០២០