រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំសួរសុខទុក្ខបងប្អូនកងអន្តរាគមន៍របស់សម្ដេចតេជោ